Dane kontaktowe

Centrum Języka Francuskiego "Le Mag"

mgr Katarzyna Skotniczna

32-300 Olkusz

ul. Z Krasińskiego 4/46

tel. 660-509-899,

664-960-720

NIP: 637-199-12-64

REGON: 121100788

RIS: 2.12/00176/2010

E-mail: info@le-mag.pl, biuro@le-mag.pl

Skype: le-mag.centrum

le-mag.centrum 

www.beel.pl

Doradztwo

http://www.cyclad.pl

www.ciezarowe-opony.pl

Gastroprodukt

edustacja.pl

www.remonty.ostrowiec.pl

 

Regulamin

Regulamin Centrum Języka Francuskiego „Le Mag”

&

 1. Terminy zajęć  Kursant ustala w porozumieniu z naszym biurem na początku rozpoczynającego się kursu/szkolenia/nauczania indywidualnego.
 2. W przypadku zmiany terminu lub odwołaniu zajęć, Kursant najpóźniej 24h przed rozpoczęciem zajęć powinien powiadomić o tym biuro lub skontaktować się z nauczycielem. W przeciwnym razie, będzie pobierana opłata za niewykorzystaną lekcję wg cennika.
 3. Opłata za zajęcia indywidualne stacjonarne / zajęcia online dokonuje się  przed rozpoczęciem zajęć.                         
 4. Forma płatności:

a) przelew na konto firmy,

b) gotówka – płatność bezpośrednio u Lektora z góry za miesiąc lub za określoną ilość zajęć ustalonych przed ich rozpoczęciem

 

W przypadku, gdy zajęcia indywidualne stacjonarne / zajęcia online nie mogą odbyć się z winy Centrum Języka Francuskiego „Le Mag”, zajęcia będą odrabiane w innym terminie. Potwierdzeniem wpłaty jest FV

 1. W przypadku problemów technicznych w trakcie zajęć lekcja może zostać przerwana ,pozostały czas będzie doliczony lub rozłożony na przyszłe zajęcia.
 2. Z zajęć  można zrezygnować w dowolnym miesiącu nauki. W przypadku rezygnacji z lekcji, Kursant powinien powiadomić o tym Centrum Języka Francuskiego Le-mag.
 3. Kursant zgadza się na otrzymywanie na podany adres e-mail materiałów niezbędnych do nauczania. Uczeń nie może rozpowszechniać, kopiować, rozsyłać, reprodukować materiałów przesłanych przez nauczyciela.
 4. Kursant zobowiązany jest do wypełnienia ankiety na temat obiektywnej oceny kursu oraz lektora
 5. Lektor ma obowiązek  przygotowywać i systematycznie przeprowadzać testy sprawdzające postępy słuchaczy oraz wewnętrzne egzaminy końcowe
 6. Lektor rzetelnie realizuje przygotowany program kursów i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego wytycznymi.
 7. Kontakt z Nami jest podany na stronie: http://www.le-mag.pl
 8. W przypadku dodatkowych pytań, problemów technicznych,  lub innych prosimy o Kontakt z Nami pod nr tel. 664 960 720 lub 660 509 899


&

 1. Centrum Języka Francuskiego „Le Mag” jest instytucją szkoleniową , której celem jest prowadzenie kursów języka francuskiego i języka polskiego osób francuskojęzycznych dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci, w szczególności: kursów grupowych, kursów przygotowujących do matury, kursów przygotowujących do egzaminów, kursów konwersacyjnych, zajęć indywidualnych oraz kursów dla firm i instytucji. 

 2. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów i dotyczy kursów językowych organizowanych przez Centrum Języka Francuskiego „Le Mag

 3. Centrum Języka Francuskiego „Le Mag” zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

 4. Wszyscy lektorzy uczący w Centrum Języka Francuskiego „Le Mag”  to osoby z wykształceniem z zakresu filologii romańskiej, przygotowaniem pedagogicznym oraz doświadczeniem w nauczaniu kursowym.

 5. Kursy grupowe prowadzone są w grupach od 3 do 5 osób, zajęcia indywidualne od 1 do 2 osób

 6. Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku, doświadczeń językowych i indywidualnych potrzeb ich uczestników.

 7. Dokonanie zapisu na kurs odbywa się poprzez zgłoszenie drogą telefoniczną lub mailową

 8. Opłata za kurs grupowy dokonywana jest przed jego rozpoczęciem zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz terminami płatności znajdującej się w ofercie kursu

 9. Przy rezygnacji z kursu po rozpoczęciu zajęć zwracana jest kwota pomniejszona o koszt zajęć, które się odbyły oraz o kwotę przeznaczoną na pomoce dydaktyczne

 10. Za datę rezygnacji z kursu uznaje się datę otrzymania przez Centrum Języka Francuskiego „Le Mag” pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

 11. W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy Centrum Języka Francuskiego „Le Mag”, słuchaczowi przysługuje zwrot należności za niezrealizowaną część kursu w wysokości wartości zajęć pozostałych do końca kursu.

 12. Cena kursu uwzględnia zaplanowaną ilość godzin oraz materiały dydaktyczne przygotowywane przez lektorów.

 13. Płatności za kurs grupowy można dokonać jednorazowo lub w systemie ratalnym (raty  nieoprocentowane), zgodnie z terminami umieszczonymi w informacji o kursie.

 14. Opłaty za kursy można dokonywać na rachunek bankowy lub osobiście w biurze Centrum Języka Francuskiego „Le Mag”, dowodem wpłaty jest FV. Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

 15. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do 7 dni od daty płatności, Centrum Języka Francuskiego „Le Mag” wyznacza inny termin płatności .W przypadku niedokonania płatności w dodatkowym terminie słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników kursu i traci prawo do uczestnictwa w zajęciach.

 16. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość dołączenia do już istniejących grup w trakcie trwania kursu. Kursant dokonuje opłaty tylko za taką ilość zajęć, która pozostała do zakończenia kursu.

 17. Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania. Uzyskane oceny zapisywane są w protokole zajęć.

 18. Na koniec kursu słuchacze, którzy go ukończyli otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci.

 19. Pojedyncze nieobecność na zajęciach nie stanowią podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.

 20. W przypadku nieobecności nauczyciela Centrum Języka Francuskiego „Le Mag” zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.

 21. Centrum Języka Francuskiego „Le Mag” gwarantuje ciągłość nauczania zastrzegając sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji zajęć w przypadku zmiany ilości słuchaczy w trakcie trwania kursu (poniżej 3 osób) lub zmiany lokalu, w którym prowadzone są zajęcia. W takich sytuacjach możliwe, zmiana dni i godzin zajęć, skrócenie czasu trwania zajęć lub podwyższenie opłaty za zajęcia od momentu wystąpienia zmiany. Słuchaczom, którzy nie akceptują zaproponowanych zmian przysługuje zwrot wpłaconych kwot za zajęcia niezrealizowane od momentu zaistnienia zmiany.

 22. Kursy online prowadzone są za pomocą komunikatora internetowego Skype

 23. Słuchacz zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich aplikacji, komunikatora, dostępności Internetu oraz sprzętu elektronicznego niezbędnego do odbycia zajęć najpóźniej 24 godziny przed wyznaczoną lekcją. W razie jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą techniczną bądź poinformowania Centrum Języka Francuskiego „Le Mag” o zaistniałych problemach

 24. Zgłaszając się na zajęcia indywidualne stacjonarne lub zajęcia online, Kursant może umówić się na pierwszą lekcję trwającą 60 min, za którą może zapłacić osobno, w celu przekonania się, czy zajęcia stacjonarne / nauka przez Internet jest dla niego odpowiednią metodą nauki języka obcego.

 25. Terminy zajęć  Kursant ustala w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym lekcje na początku rozpoczynającego się kursu/szkolenia/nauczania indywidualnego. Pory zajęć powinny być stałe. W przypadku zmiany terminu lub odwołaniu zajęć, Kursant najpóźniej 24h przed rozpoczęciem zajęć powinien powiadomić o tym nauczyciela lub skontaktować się z biurem. W przeciwnym razie, będzie pobierana opłata za niewykorzystaną lekcję bez jej możliwości odrobienia.

 26. Opłat za zajęcia indywidualne stacjonarne / zajęcia online dokonuje się po miesiącu zrealizowanych zajęć, do 7 dni od otrzymanego rozliczenia miesięcznego. Przelew na konto firmy wskazanym na rozliczeniu. Rozliczenie miesięczne opiera się na podliczeniu zrealizowanych zajęć w tygodniu a nie na podstawie zajęć zadeklarowanych. W przypadku, gdy zajęcia indywidualne stacjonarne / zajęcia online nie mogą odbyć się z winy Centrum Języka Francuskiego „Le Mag”, rozliczenie opiera się na zadeklarowanych zajęciach.

 27. W przypadku problemów technicznych zajęć indywidualnych stacjonarnych lub zajęć online, jeśli takie pojawią się w trakcie zajęć lub od razu po połączeniu się Kursanta z Nauczycielem, lekcja zostaje przełożona na inny termin, dogodny zarówno dla Kursanta jak i dla Nauczyciela.

 28. Z zajęć nie objętych umowami pisemnymi można zrezygnować w dowolnym miesiącu nauki. W przypadku rezygnacji z lekcji, Kursant powinien powiadomić o tym biuro lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. W przypadku zajęć objętymi umowami pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

 29. Kursant zgadza się na otrzymywanie na podany adres e-mail materiałów niezbędnych do nauczania. Uczeń nie może rozpowszechniać, kopiować, rozsyłać, reprodukować materiałów przesłanych przez nauczyciela.

 30. Kursant zobowiązany jest do wypełnienia ankiety na temat obiektywnej oceny kursu oraz lektora

 31. Lektorzy mają obowiązek  przygotowywać i systematycznie przeprowadzać testy sprawdzające postępy słuchaczy oraz wewnętrzne egzaminy końcowe

 32. Lektorzy rzetelnie realizują przygotowany program kursów i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego wytycznymi.

 33. Cennik zajęć jest podany na stronie: http://www.le-mag.pl


Olkusz, 01.01.2020

Uwaga! Witryna używa plików cookies. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki - Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.